Skip to main content

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring   

Twee basisvoorwaarden voor een goede coach- en trainingsrelatie is vertrouwen en betrouwbaarheid. Deze kernwaarden staan bij Meester in Coaching hoog in het vaandel. Dat is de basis waarop we werken met cliënten, coachees, opdrachtgevers en kopers van onze producten, voor wie deze verklaring dan ook is bedoeld. Dat geldt ook voor eventuele voormalige relaties, zolang we nog gegevens van hen heb.
We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen zo als we dat met onze eigen gegevens zou doen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom dat gebeurt en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en privacy worden gewaarborgd. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u me mailen via: manon@meesterincoaching.nl.

Rechtsgronden
Om persoonsgegevens te mogen verwerken beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden.

De gegevensverwerking is:
• Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van een product of dienst.
• Uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het delen van gegevens met een overheidsinstelling.
• Gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het leveren van producten en diensten en het verbeteren van de kwaliteit daarvan en eventueel het versturen van een nieuwsbrief of andere informatie over onze producten of diensten.
• Toestemming, zoals bijvoorbeeld om een persoonlijke aanbieding te mogen sturen. NB: u heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

De persoonsgegevens die we verwerken betreffen contactgegevens, adresgegevens, informatie over eventueel bestelde en geleverde diensten of producten.  We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen, de inhoudelijke coaching, begeleiding of training of strafrechtelijk onderzoek.

 

Doeleinden
Hieronder staat de belangrijkste gegevensverwerkingen door Meester in Coaching.
a) Om een relatie met u te kunnen aangaan. Als u cliënt bent of opdrachtgever en u een nieuw
product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.
b) Verkoop en levering van producten en diensten en bijbehorende facturatie. Wij gebruiken uw gegevens om overeenkomsten met u te sluiten en deze uit te voeren en betaling van u te ontvangen als cliënt of als opdrachtgever of als koper van een product. Op basis van uw gegevens stellen we facturen op en indien nodig verschaffen we ze aan incassodienstverleners. Het kan eveneens voorkomen dat we persoonsgegevens delen met zakelijke partners die meewerken bij een training of workshop. In dit geval zorgen wij ervoor dat zij alleen toegang hebben tot (persoons-) gegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk en dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen. Tevens sluiten wij indien noodzakelijk zogenaamde verwerkersovereenkomsten, met name bedoeld om uw belangen te beschermen.
c) Marketing. Wij gebruiken uw gegevens om met u per e-mail te kunnen informeren over onze (nieuwe) producten en diensten die u mogelijk interessant vindt.
d) Om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij zijn op basis van bepaalde wet- en regelgeving soms verplicht om gegevens aan een overheidsinstelling door te geven.
f) Archiefdoeleinden. Wij kunnen de gegevens bewaren voor archief-doeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
g) Website. Wij verzamelen gegevens (cookies) als u onze website bezoekt en daarop van bepaalde functies gebruikmaakt.
We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.

 

Termijn
Wij bewaren persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en waarvoor ze worden verwerkt. Daarna worden ze in principe zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

 

Bescherming
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens, die we verwerken, adequaat te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang. Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

Uw rechten
U kunt bij ons navragen welke gegevens we met betrekking tot u verwerken.
U hebt het recht om uw gegevens bij te (laten) werken of te laten verwijderen.
U hebt bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing of tegen het verwerken van uw gegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang.

U hebt het recht om te verzoeken om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens, indien:

 • u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en ons verzocht heeft deze gegevens te corrigeren. Terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken;
  • de gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt u of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt;
  • u uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken;
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
  Wanneer u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt,
  verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. U kunt altijd contact opnemen via manon@meesterincoaching.nl.

Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw gegevens. Indien u vermoedt dat Meester in Coaching zich niet aan de wetgeving houdt, verzoeken wij u ons dat per omgaande te melden. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan heeft u, op grond van de privacywetgeving, ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie staat op onze website.